Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Dannebrog
Fakta
Flagkalender og "regler"
Dannebrog til søs
Forskellige Danske flag
Flagets proportioner
Historie
Dannebrog mistes gentagne gange
Dannebrog falder ned fra himlen
Roligan not Hooligan
Valdemar Sejr, Anders Sunesen og Dannebrog
Ravenefanen
Blandet
Skjoldformer og Dannebrog
Flagsange
Dannebrogsordnen
Dannebrog på Frimærker
Dannebrog til søs
Den stigende interesse for sejl- og rosport har medført, at Danmarks-Samfundet har modtaget en række forespørgsler om anvendelsen af flaget til søs - både i danske og i udenlandske farvande. Anvendelsen af Dannebrog til søs er kædet sammen med anden lovgivning, og det følgende er derfor udarbejdet efter råd og vejledning fra Justitsministeriet, Skibsregistret og Søværnet. Den endelige formulering er desuden gennemgået af Dansk Sejlunion, der repræsenterer lystsejlerne. Blandt de mange spørgsmål skal nævnes følgende:
1) Hvornår hejses og nedhales Danebrog til søs?
 1. I havn, når man henholdsvis går om bord og fra borde.
 2. Når skibet er bemandet, hejses flaget kl. 0800 eller ved solopgang efter dette tidspunkt.
 3. Flaget nedhales altid ved solnedgang. I udlandet følges dog praksis i pgl. land.
 4. Flaget kan, hvis forholdene taler for det, føres under sejlads efter solnedgang, men i så fald bør Dannebrog, i lighed med, hvad der gælder i land, være rimeligt belyst.
 5. Flaget bør føres ved anløb eller afgang fra havn eller red.
2) Hvilke flag bør føres?
 1. Både lystfartøjer og robåde har tilladelse til at benytte orlogsflaget, der er et splitflag i en mere dybrød farve, der kaldes orlogsrød populært kraprød.
 2. På lystfartøjer skal orlogsflaget være forsynet med bogstaverne Y.F. i gult i øverste stangfelt. Flaget kaldes Yachtflag. Tilladelsen er givet i bekendtgørelse 249 af 11/10 1957 og gælder "herboende danskeres dæks- og halvdæksbåde". Tilladelsen bortfalder, hvis båden bruges til erhverv. Det er ikke nødvendigt at være medlem af en klub.
 3. For roere er der tilsvarende givet tilladelse ved kgl. resolution til at anvende korslagte årer og DFfR. Tilladelsen gælder altså kun for robåde under DFfR.
 4. Endelig har Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne og FDF tilladelse til på bådene under deres sejlergrupper at føre orlogsflaget med pgl. bomærke i stangfeltet. Det samme gælder sejlkanoer under Dansk Kano- og Kajakforbund.
 5. Flagene nævnt under 2), 3) og 4) må ikke benyttes i land ved klubhus, bådebro m.v. Dog har Sorø Sejlklub i forrige århundrede fået tilladelse til at anvende et særligt mærket splitflag på bådebroen.
 6. De internationale signalflag bruges som anført i "Den internationale Signalbog".
 7. Ved særlige lejligheder, f.eks. besøg i udlandet, bruges pgl. nations flag som "gæsteflag". Det må ikke være større end nationalflaget, og det anbringes normalt under styrbords saling.
3) Må en dansk statsborger under længere ophold i udlandet føre Y.F.-flag på en båd indkøbt i pgl. land?
 1. Uanset hvor båden er købt, må Yachtflag benyttes af en dansk statsborger, så længe han bevarer sin danske bopæl.
 2. Indregistreres båden i udlandet, skal pgl. nations flag føres.
4) Hvis en båd indregistreres og forsikres i udlandet, kan man da som dansk statsborger sejle med Dannebrog som stutflag?
 1. I Danmark, Norge, England m.fl. lande indregistreres en båd kun, hvis ejeren (enkeltperson eller organisation) har fast bopæl i landet.
 2. Hvis f.eks. en dansk statsborger lader en lokal kontakt indregistrere sin båd i f.eks. Norge, betragtes båden som norsk ejet og skal føre norsk flag, evt. suppleret med dansk gæsteflag.
5) Hvornår er sejladsen erhvervsmæssig jfr. 2 b)?

Mastekranen på Holmen i København.

 1. Spørgsmålet må afgøres i hvert enkelt tilfælde, men eksemplet, der gav anledning til spørgsmålet (nogle seniorer i en sejlklub lånte klubbens øvelsesbåd og indbetalte bagefter et mindre bidrag til bådens vedligeholdelse) faldt ikke ind under begrebet erhvervsmæssigt.

  Dette spørgsmål og mange andre viser, at der både til søs og i land kan opstå tvivl om den rette anvendelse af Dannebrog. I disse år sker der hyppigt udlejning af både, hvilket selvsagt falder ind under begrebet erhvervsmæssigt. Adskillige problemer vil kunne løses alene derved, at man hele tiden lægger til grund, at løsningen skal tjene til at fastholde Dannebrogs og/eller den pågælende nations gode renommé.