Nationale flag Flag til søs Dannebrog Andre flag Historie Billeder Kontakt Home

Historien om Dannebrog
Sagnet

Valdemar Sejr, i Vordingborg
udført af billedhugger G. Slot.
Sagnet om Dannebrog "der faldt ned fra himlen" stammer fra slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, under Valdemar Sejrs korstog til Estland. Derfor er Valdemarsdag Dannebrogs årlige festdag. Hvis Dannebrog har været anvendt allerede i begyndelsen af 1200-tallet, er det helt bestemt det ældste flag i verden, som uden at være afskaffet eller ændret, stadig er i brug. Men hvis det stammer fra Valdemar Atterdags tid, som var fra 1340 - 1375, hvorfra man har det ældste vidnesbyrd om Dannebrog, er det det Østrigske og Engelske flag der er de ældste.

Dannebrog som nationalflag, hører vi først om i midten af 1800-tallet, hvor det ved kongelig resolution i 1854 "Tillades alle og enhver i Kongeriget at hejse Dannebrogsflaget uden split fra sin egendom og bolig".

I dag er det på Valdemarsdag, den 15 juni, vi fejrer at Dannebrog faldt ned fra himlen til de kæmpende danskere, i slaget mod Estlænderne i år 1219. Det forholdt sig således at dengang var de østlige Østersølande beboet af hedenske mennesker. Paven skrev derfor til sin danske ærkebiskop at man måtte se at få kristnet disse befolkninger. Valdemar den anden (Sejr) drog derfor afsted på korstog sammen med bisperne fra Århus og Slesvig, samt 2 tyske grever.

Paven tillod som tak, at alle erobrede landområder kom under den danske krone, så der var flere grunde for danskerne til at slås for landede ved Lyndanis i Estland. Esterne tilbød at forhandle om fredelig underkastelse, men den 15. juni foretog de et overrumplende angreb på den danske lejr. Det gik dårligt for danskerne, men midt under slaget dalede en rød fane med et hvidt kors ned fra himlen og samtidig forkynde en røst, at hvis denne fane blev holdt højt, ville man sejre, hvilket danskerne så gjorde.


Dannebrog falder ned fra himlen
Dannebrog falder ned fra himlen. Slaget ved Lyndanisse. Malet af C.A. Lorentzen i 1809. Hænger i dag på Nationalhistorisk Museum.
Dannebrog, det smukkeste flag i verden
I Danmark er vi et folk med mange meninger om alt, men eet kan vi som danskere blive enige om: "Vores flag er det smukkeste i verden" at vi ikke står helt alene med denne mening, blev anskueliggjort i 1869 ved Suezkanalens åbning, hvor der som indslag i festlighederne var arrangeret en gennemsejling af skibe fra alle nationer i verden, pyntet med de pågældendes nationers flag. Kejserinde Eugénie, der var gift med kejser Napoleon den 3. af Frankrig, var ved den lejlighed udset til at kåre det smukkeste flag i verden, og det blev vores Dannebrog, der løb af med prisen, så kejserinden delte altså vores mening om vores flag. at vi også har det ældste nationalflag i verden, er der nu længere ingen tvivl om. På et tidspunkt prøvede Japan med den opgående sol i flaget at gøre os rangen stridig, men eksperter fastslog, at Dannebrog er det ældste flag i hele verden.
Danskeren og flaget
Dannebrog var oprindelig et magtens symbol og blev brugt i krig og som statsflag. Nu bruges det som et nationalt symbol. At flaget er blevet folkeligt er faktisk af nyere dato. Indtil 1840'erne blev det kun brugt som statsflag på samme måde, som det stadig bruges, men under 3 års krigen begyndte folk, især i Sønderjylland at flage, men det var uden officiel tilladelse. Først i 1854 blev det ved lov tilladt den almindelige dansker at flage med det rektangulære dannebrog, mens splitflaget er forbeholdt staten. I dag flager danskerne som aldrig før, vi har da også fået sat en flagstang op ved vores hus og vi flager faktisk på alle de officielle flagdage, samt når der er en festlig lejlighed, så som fødselsdage og lignede.


Tibage til Dannebrog